İşyeri Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Aslı  (Yalnızca kimlik doğrulama için kontrol edilerek geri verilecektir.)
 • Mal sahibi Ad Soyad / Unvan (Şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.)
 • Vergi Levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),
 • Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
 • İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre Vekâlet / İmza Sirküleri / Veraset İlamı
 • Yeni kiracı için kullanım hakkını belgeleyen evrak (Kira kontratı veya Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ile sunulmalıdır.)
 • Geçerliliği devam eden DASK Poliçe Numarası (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs. için gereklidir, tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar için DASK zorunluluğu aranmamaktadır.)
 • Başvuru dilekçesi
 • Tesisat numarası (İlk abonelik ise iş bitim belgesi gerekmektedir.)
 • Yetkilinin T.C. kimlik numarası
 • İmza sirküleri
 • Sanayi sicil belgesi
 • Abonelik alt gruplarına göre ek belgeler
 • Endüksiyon ve Ark Ocakları: Faaliyet ile ilgili resmi belge
 • Arıtma Tesisleri: Çevre ve Orman Bakanlığı belgesi
 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı Aslı (tüzel kişilerde yetkilinin)
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı ( Suyun yeraltından çıkarılması veya yerüstü kaynaklarından alınması durumunda DSİ’den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni)
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler
 • Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise, şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi
 • Kanunun ilgili maddesinde belirtilen faaliyet alanlarından birinde bulunduğunu gösterir belge  (Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarında; “Madde 5 -“(3) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, ticari hindi kümesi, ticari kaz kümesi, ticari bıldırcın kümesi, ticari ördek kümesi, su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dâhildir.)
 • Baz istasyonları: Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan belge
 • Kısa süreli (geçici) abonelik: Belediye/Valilik/ Kaymakamlık izin belgesi
 • Reklam panoları: Belediye/ İlgili makamdan alınan izin belgesi
 • Elçilik ticari ataşeliği: Elçilikten alınan yetki / İzin belgesi
 • Özel haberleşme: Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan belge
 • Turizm belgeli işletmeler: Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi
 • Arıtma tesisleri: İlgili merciden alınacak belge
 • Ticarethane ortak kullanımı: Noter tasdikli yönetim kurulu karar örneği
 • Şahıs şirketi: Vergi numarası / Vergi yoklama fişi
 • İbadethane: Müftülük yazısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir